วันที่ หมวดหมู่ รายการ
16 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านภูเรือ หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 เม.ย. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านภูเรือ หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าจันตม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 เม.ย. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าจันตม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 เม.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เม.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับภูมิทัศน์โดยก่อสร้างและติดตั้งป้ายบอกทาง หมู่ที่ 1,2,6,7
8 เม.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านภูเรือ หมู่ 7
30 มี.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยก่อสร้างและติดตั้งป้ายบอกทาง หมู่ที่ 1,2,6,7
30 มี.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าจันตม หมู่ที่ 6
30 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลภูเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลภูเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลภูเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest