วันที่ หมวดหมู่ รายการ
13 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อรายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลภูเรือ หมุ่ 7
30 ก.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลภูเรือ หมู่ 7 ตำบลหนองบัว
22 ก.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อรายงานขออนุมัติวัสดุอื่นๆ(เครื่องอุปโภคบริโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน -มิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มิ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อขอซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อรายงานขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.พ. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.พ. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างจ้างเหมาขุด/ถมบ่อกำจัดขยะและปรับพื้นที่โดยรอบบ่/ซ่อมแซมถนนทางเข้าบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.พ. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาขุด/ถมบ่อกำจัดขยะและปรับพื้นที่โดยรอบบ่/ซ่อมแซมถนนทางเข้าบ่อขยะ

Share on Line
Share on Pinterest