วันที่ หมวดหมู่ รายการ
23 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุเตรียมโครงการเทศการต้นคริสต์มาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 22 หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอภุเรือ จังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก
24 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลภูเรือ หมุ่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลภูเรือ หมู่ 7 ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านป่าจันตม (วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านป่าจันตม (วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลภูเรือ หมู่ 7 ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยภายในหมู่บ้าน (เชื่อมซอยเทศบาล 6-8 ) หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยภายในหมู่บ้าน (เชื่อมซอยเทศบาล 6-8 ) หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 22 หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอภุเรือ จังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก
19 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลภูเรือ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยภายในหมู่บ้าน (เชื่อมซอยเทศบาล 6-8 ) หมู่ 2
16 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านป่าจันตม (วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง) หมู่ที่ 6
16 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเทศบาล 35 บ้านป่าจันตมหมู่ที่ 6
16 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเทศบาล 2 บ้านหนองเสือคราง หมู่ที่ 2
16 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเทศบาล 36 บ้านป่าจันตม หมู่ที่ 6
16 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเทศบาล 18 บ้านภูเรือ หมู่ที่ 7
14 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 22 หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอภุเรือ จังหวัดเลย
9 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อรายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองคล้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยติดตั้งไฟฟ้า พร้อมดวงโคมไฟฟ้าหลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 5 จุด และงานปรับปรุงห้องน้ำ เทศบาลตำบลภูเรือ อำเภอภุเรือ จังหวัดเลย

Share on Line
Share on Pinterest