ชื่อ
: นางสายสุดา ด่างดี
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์
: -