ชื่อ
: นายพิมล โกษาจันทร์
ตำแหน่ง
: หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์
: -