ชื่อ
: นางสายสุดา ด่างดี
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์
: -