ชื่อ
: นายเมืองมล ไชยสีหา
ตำแหน่ง
: รองปลัดเทศบาล
โทรศัพท์
: -