ชื่อ
: นายอดิเรก ศรีบุรินทร์
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันป้องกัน
โทรศัพท์
: -