ชื่อ
: นางรัตนา ทองปั้น
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์
: -