ชื่อ
: นางสร้อยฟ้า โฮมประเสริฐ
ตำแหน่ง
: หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์
: -