ชื่อ
: นางสาวอัณศยา เนตรแสงศรี
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูเรือ
เขต 2
โทรศัพท์
: