ชื่อ
: นางสาริกา แสงโสดา
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูเรือ
เขต 2
โทรศัพท์
: