ชื่อ
: นางอุบลรัตน์ สุฤทธิ์
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูเรือ
เขต 2
โทรศัพท์
: