ชื่อ
: นางสาวกันตนา ลาดี
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูเรือ
เขต 1
โทรศัพท์
: