ชื่อ
: นายนาวี วิจิตรปัญญา
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูเรือ
เขต 1
โทรศัพท์
: