ชื่อ
: นายไพฑูรย์ สนธิวัฒน์ตระกูล
ตำแหน่ง
: ประธานสภาเทศบาลตำบลภูเรือ
โทรศัพท์
: