ชื่อ
: นายมลิ ไร่พริก
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้าน ที่หมู่ 6
บ้านป่าจันตม
โทรศัพท์
: -