ชื่อ
: นางณัฐกานต์ จันทะแพง
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
บ้านหนองบัว
โทรศัพท์
: -