ชื่อ
: นางศรัณยา อาสาวัง
ตำแหน่ง
: เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลภูเรือ
โทรศัพท์
: