ชื่อ
: นายสมชาย ทองปั้น
ตำแหน่ง
: นายกเทศมนตรีตำบลภูเรือ
โทรศัพท์
: 085-648-5699