ชื่อ
: นายพิมล โกษาจันทร์
ตำแหน่ง
: ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์
: -