ชื่อ
: นายสมาน วิจิตรปัญญา
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
โทรศัพท์
: -