ชื่อ
: นางสาวทักษิณา ขันตี
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
โทรศัพท์
: -