ชื่อ
: นางรุจิภารัตน์ เหล่าแสง
ตำแหน่ง
: นักสันทนาการ
ชำนาญการ
โทรศัพท์
: -