ชื่อ
: นางภาวินี ลีกระจ่าง
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทรศัพท์
: -