ชื่อ
: นายเมืองมนต์ ไชยสีหา
ตำแหน่ง
: รองปลัดเทศบาลตำบลภูเรือรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา
โทรศัพท์
: