ชื่อ
: นายเพชรรัตน์ รุณยุทธะ
ตำแหน่ง
: ภารโรง
โทรศัพท์
: -