ชื่อ
: นางภัทราวดี โกษาจันทร์
ตำแหน่ง
: ครู คศ.2 รักษาการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล
โทรศัพท์
: -