thumbs
นายเมืองมนต์ ไชยสีหา
รองปลัดเทศบาลตำบลภูเรือรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา

thumbs
นางภัทราวดี โกษาจันทร์
ครู คศ.2 รักษาการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล
-
thumbs
นางรุจิภารัตน์ เหล่าแสง
นักสันทนาการ
ชำนาญการ
-
thumbs
นางทานตะวัน บุตรวิไล
ครู คศ.1
-
thumbs
นางสุจินตนา โชคชัยชุมพล
ครู คศ.1
-
thumbs
นางสาวนฤชล สุวรรณชาติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-
thumbs
นางสาวศิริยาภรณ์ ชาจันทร์
ครู
-
thumbs
นางอาวรณ์ สุวรรณชาติ
ครู คศ.1
-
thumbs
นางสาวชนิดาภา ศรีบุรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-
thumbs
นางนิภาพร คำบุยา
ครู
-
thumbs
นางสาวเพ็ญนภา อุ่นแก้ว
ครู
-
thumbs
นายเพชรรัตน์ รุณยุทธะ
ภารโรง
-
thumbs
นางสาวคนิดา สุธงษา
ครู
-
thumbs
นางอมรรัตน์ ชำนาญสุข
ครู
-
thumbs
นางพิมลวรรณ สมศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-
thumbs
นางสาวอุษณี ศรีบุรินทร์
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
-
    person_upload/backend/groupphoto23_1.jpg person_upload/backend/groupphoto23_2.jpg person_upload/backend/groupphoto23_3.jpg

Share on Line
Share on Pinterest