thumbs
นายชาตรี นิศยันต์
ผู้อำนวยการกองช่าง
-
thumbs
นายกมล ทองภา
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
-
thumbs
นายศักดิ์ชัย ธีระโชติ
นายช่างโยธา
ชำนาญงาน
-
thumbs
นายสุรศักดิ์ สีทาสังข์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
-
thumbs
นางสาวทักษิณา ขันตี
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
-
thumbs
นายปิยมิตร ทองปั้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-
thumbs
นายมนัส สุธงษา
ช่างไม้
-
thumbs
นายพิษณุ สุขศรี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
-
thumbs
นายสมาน วิจิตรปัญญา
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
-
    person_upload/backend/groupphoto22_8.jpg person_upload/backend/groupphoto22_9.jpg

Share on Line
Share on Pinterest