thumbs
นางลำใย แสงสว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
-
thumbs
นางภาวินี ลีกระจ่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
-
thumbs
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

thumbs
นางสาวพรนภัส เชื้อบุญมี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
-
thumbs
นางศศิธร สุโขยะชัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
-
thumbs
นางสาวลภัสรดา ผดุงโกเม็ด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
-
thumbs
นางนันทิตา สุธงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
-
thumbs
นางสาวผึ้งพร สุธงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-
thumbs
นางสาวปรินทร ศรียณา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-
thumbs
นางสาววรัญชลี สุทธิสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
-
thumbs
นางสาวพิมพ์ภินันท์ วิจิตรปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-
thumbs
นายทิวากร เนตรผง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

    person_upload/backend/groupphoto21_4.jpg person_upload/backend/groupphoto21_5.jpg person_upload/backend/groupphoto21_6.jpg person_upload/backend/groupphoto21_7.jpg

Share on Line
Share on Pinterest