thumbs
นางสร้อยฟ้า โฮมประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
-
thumbs
นายแมนพงษ์ คำดี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
-
thumbs
นางสาวชิราภรณ์ พรมลา
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
-
thumbs
นางสาววีรดา ภัทรโซติจินดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

thumbs
นางจิดาภา ผิวสวัสดิ์
เจ้าพนักงานทะเบียน
ชำนาญงาน
-
thumbs
นางศิริประภา จันโทภาศ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
-
thumbs
นายปัณณวิชณ์ สิงสถิตย์
นิติกร
ชำนาญการ
-
thumbs
นางสุกัญญา ทองปั้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-
thumbs
นางสาวราดาดาว ศรีบุรินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
-
thumbs
นางรัตนา ทองปั้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
-
thumbs
นายธรรมนูญ ศรีชมษร
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
-
thumbs
นายวันชัย สุธงษา
พนักงานวิทยุ
-
thumbs
นายบุญเหลี่ยม สุธงษา
พนักงานตกแต่งสวน
-
thumbs
นายอดิเรก ศรีบุรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันป้องกัน
-
thumbs
นายสรสัก วิจิตรปัญญา
พนักงานดับเพลิง
-
thumbs
นายบุญหลาย ทองปั้น
พนักงานดับเพลิง
-
thumbs
นายสุรัตน์ พรมมาลูน
พนักงานดับเพลิง
-
thumbs
นายวรสิทธิ์ เนตรแสงศรี
พนักงานขับรถยนต์
-
    person_upload/backend/groupphoto20_14.jpg person_upload/backend/groupphoto20_13.jpg person_upload/backend/groupphoto20_12.jpg

Share on Line
Share on Pinterest