thumbs
นายนิคม กอนนึก
ปลัดเทศบาล
-
thumbs
นายเมืองมล ไชยสีหา
รองปลัดเทศบาล
-
thumbs
นางสร้อยฟ้า โฮมประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด
-
thumbs
นางลำใย แสงสว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
-
thumbs
นายชาตรี นิศยันต์
ผู้อำนวยการกองช่าง
-
thumbs
นางสายสุดา ด่างดี
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
-
thumbs
นายพิมล โกษาจันทร์
หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-
thumbs
นางสายสุดา ด่างดี
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
-

Share on Line
Share on Pinterest