thumbs
นายไพฑูรย์ สนธิวัฒน์ตระกูล
ประธานสภาเทศบาลตำบลภูเรือ

thumbs
นางฐิติชญา ชัยชนะ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลภูเรือ

thumbs
นายเที่ยง ผดุงโกเม็ด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูเรือ
เขต 1

thumbs
นายยงยุทธ โกษาจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูเรือ
เขต 1

thumbs
นายสุธี ผดุงโกเม็ด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูเรือ
เขต 1

thumbs
นายนาวี วิจิตรปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูเรือ
เขต 1

thumbs
นางสาวกันตนา ลาดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูเรือ
เขต 1

thumbs
นายจันทวงค์ สุวรรณวนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูเรือ
เขต 1

thumbs
นายพัก กาวน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูเรือ
เขต 2

thumbs
นางอุบลรัตน์ สุฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูเรือ
เขต 2

thumbs
นางสาริกา แสงโสดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูเรือ
เขต 2

thumbs
นางสาวอัณศยา เนตรแสงศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูเรือ
เขต 2

Share on Line
Share on Pinterest