อำนาจหน้าที่เทศบาล

         เทศบาลตำบลภูเรือ  ได้ทำการวิเคราะห์ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  และระเบียบหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

 • การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ  และทางระบายน้ำ 
 • การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
 • การสาธารณูปการ  
 • การควบคุมอาคาร  
 • การผังเมือง
 • ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 • การจัดการศึกษา 
 • การส่งเสริมการกีฬา 
 • การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
 • การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน  สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
 • การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 • การส่งเสริม  การฝึกและประกอบอาชีพ  

  ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

 • การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 • การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย  โรงมหรสพและสาธารณสถาน อื่น ๆ 
 • การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 • การปรับปรังแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 • การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
 • การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  

  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

 •  การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม และที่จอดรถ
 • การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 
 • การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 • การขนส่งเละการวิศวกรรมจราจร
 • เทศพาณิชย์

  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

 • การจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 • การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
 • การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

 • บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
 • การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

 • การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 • การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 • การบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการในสังกัดเทศบาล
 • กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในเทศบาล
 • หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

 

Share on Line
Share on Pinterest