การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูโครงสร้างการบริหารงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูบุคลากร ชื่อเมนูคณะผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูภารกิจอำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบล
O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูแผนต่างๆ ชื่อเมนูแผนยุทธศาสตร์
O5 ข้อมูลการติดต่อ
 
คำอธิบาย:หน้าแรกเว็บไซต์ จุดที่ 1 มุมบนขวาชื่อเมนูติดต่อ/แผนที่ , จุดที่ 2 เมนูติดต่อ/แผนที่ ย่อยในเมนูบริการประชาชน
O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ในเมนูกฎหมาย และระเบียบ 
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงอยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์

จุดที่ 1 ชื่อเมนูข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์

จุดที่ 1 แบนเนอร์เมนูกระดานกระทู้ (ถาม-ตอบ) มุมซ้ายมือภาพนายก

O9 Social Network

 

คำอธิบาย: block Facebook Fanpage หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงมาท้ายเว็บไซต์ฝั่งด้านขวาใต้แบนเนอร์แสดงความคิดเห็นการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูแผนต่างๆ ชื่อเมนูแผนการดำเนินงาน

O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูผลการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูผลการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูบริการประชาชน ชื่อเมนูคู่มือและมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูผลการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูผลการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน
O17 E-Service
 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์

จุดที่ 1 ย่อยอยู่ในหัวข้อบริการประชาชน ชื่อเมนูบริการออนไลน์ (E-Service)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูเทศบัญญัติ ชื่อเมนูเทศบัญญัติงบประมาณ
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูเทศบัญญัติ ชื่อเมนูเทศบัญญัติงบประมาณ
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในผลการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานข้อมูลทางการเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง ชื่อเมนูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง
022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง
1 ชื่อเมนูข่าวจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง ชื่อเมนูสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 

 

หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง ชื่อเมนูสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงกลางเว็บไซต์ ชื่อเมนูข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

 

 
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงกลางเว็บไซต์ ชื่อเมนูข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงกลางเว็บไซต์ ชื่อเมนูข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูบุคลากร ชื่อเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูคู่มือและมาตรฐานการปฎิบัติงาน
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูคู่มือและมาตรฐานการปฎิบัติงาน

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูแผนต่างๆ ชื่อเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูคู่มือและมาตรฐานการปฎิบัติงาน
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในบริการประชาชน ชื่อเมนูแบบสอบถามความพึงพอใจ 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงกลางเว็บไซต์ ชื่อเมนูข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงกลางเว็บไซต์ ชื่อเมนูข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูแผนต่างๆ ชื่อเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงกลางเว็บไซต์ ชื่อเมนูข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
คำอธิบาย: ประชาสัมพันธ์ที่เมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูแผนต่างๆ ชื่อเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในผลการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

คำอธิบาย:หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูแผนต่างๆ ชื่อเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูแผนต่างๆ ชื่อเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

Share on Line
Share on Pinterest