วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลภูเรือ (vision)

       “เทศบาลตำบลภูเรือมีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารัก เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง การจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติ สังคมมีคุณภาพสามารถร่วมพัฒนา นำพาสู่การบริหารจัดการที่ดี มีเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม ล้ำหน้าด้านการท่องเที่ยว”

พันธกิจ (mission)

  1. ทำให้เมืองมีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย
  2. ประชาชนมีอาชีพและเพิ่มรายได้สามารถพึ่งตนเองได้
  3. ทำให้เป็นเมืองที่มีสภาวะแวดล้อมที่ดีทั้งของชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว
  4. เร่งฟื้นฟูบูรณะอนุรักษ์พัฒนาป่าชุมชนภูเขาแม่น้ำลำธารสัตว์ป่าตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ
  5. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมกับงานของเทศบาล
  6. พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนโดยเน้นความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม
  7. อนุรักษ์และพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  8. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เหมาะสม และทันสมัยให้ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ

 

 

Share on Line
Share on Pinterest