กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเรือ ตำบลภูเรือ จังหวัดเลย
 
   งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่

 1. รับเรื่องร้องเรียนด้านเหตุรำคาญต่างๆ
 2. ออกใบอนุญาตประเภทต่างๆ ได้แก่

- ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
- ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ
- ใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายหรือเร่ขายสินค้าในที่สาธารณะ
- ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
- ใบอนุญาตจัดตั้งห่วงยาง
- ใบอนุญาตเรือสกู๊ตเตอร์และเรือยาง
- ใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน
- อบรมและประชุมผู้ประกอบการชายหาดบางแสน/ตลาดหนองมน
* ระยะเวลาในการต่อใบอนุญาต เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคา – 31 มีนาคม ของทุกปี *

งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่

 1. เก็บขนขยะมูลฝอย
 2. จัดเก็บขยะบริเวณชายหาดบางแสน
 3. จัดตั้งถังขยะตามถนนสายต่างๆ
 4. รับดูดสิ่งปฎิกูล
 5. รับคำร้องในงานรักษาความสะอาด
 6. ล้างถังขยะ/ล้างตลาดหนองมน/ล้างลานแหลมแท่น/ล้างเขาสามมุข
 7. ล้างฟุตบาท หน้า ม.บูรพา แก้ปัญหาความสกปรกจากขี้นก
 8. ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง
 9. กวาด/ดูดฝุ่นถนนสายต่างๆ
 10. ทำน้ำ EM (น้ำหมักชีวภาพ)

งานเผยแพร่และฝึกอบรม มีหน้าที่

 1. เผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 2. โครงการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ จังหวัดชลบุรี
 3. ศูนย์วัสดุรีไซเคิล (กลุ่มซาเล้ง)
 4. โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน (ปลูกป่า)
 5. โครงการจัดทำปะการังเทียม (บ้านปลา)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่

 1. ให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกถานที่
 2. รักษาพยาบาลผู้ป่วย ตามคำสั่งการรักษาของแพทย์
 3. ผ่าตัดเล็ก งานปฐมพยาบาล ทำแผล เย็บแผล งานฉีดยา
 4. รับส่งผู้ป่วยเพื่อการตรวจรักษาต่อเนื่อง งานติดตามผู้ป่วย ให้สุขศึกษาและฟื้นฟูสภาพ
 5. ให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน และขูดหินปูน

งานป้องกันและควบคุมโรค มีหน้าที่

 1. ป้องกันและติดตามผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด
 2. งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค
  - ฉีดพ่นยากำจัดยุง / แมลงวัน/กำจัดหนู 

งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่ 

 1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ ได้แก่
  - โรคลำไส้อักเสบติดต่อ
  - โรคไข้หวัดสุนัข
  - โรคไข้ฉี่หนู
  - โรคตับอักเสบติดต่อ
  - โรคพิษสุนัขบ้า
 2. ฉีดยาคุมกำเนิดสัตว์ ทำหมันสัตว์ การจัดการสัตว์ดุร้าย สัตย์จรจัด
 3. รักษาสัตว์ ตรวจสุขภาพ และการจัดการด้านสุขภาพ (ถ่ายพยาธิ/กำจัดไรขี้เรื้อน) ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์)
  * ให้บริการ 09.30-12.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ

งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่

 1. งานอนามัยโรงเรียน
 2. ให้บริการและคำปรึกษาการวางแผนครอบครัว
 3. งานอนามัยแม่และเด็ก
 4. งานสาธารณสุขมูลฐาน และรับผิดชอบชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
 5. รับผิดชอบชมรมผู้สูงอายุแสนสุข
 6. งานโภชนาการ
 7. งานสุขภาพจิต

 

Share on Line
Share on Pinterest