รับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

Share on Line
Share on Pinterest