วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสมชาย ทองปั้น นายกเทศมนตรีตำบลภูเรือ พร้อมคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาลตำบลภูเรือ ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพหลักสูตรผูกผ้าและจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ กิจกรรมส่่งเสริมอาชีพหลูกสูตรผูกผ้าและจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๘ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕ คน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลภูเรือ จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Share on Line
Share on Pinterest