มอบน้ำดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Share on Line
Share on Pinterest