กิจกรรม รณรงค์เลือกตั้งโปร่งใส ร่วมใจออกไปใช้สิทธิของตน

กิจกรรม รณรงค์เลือกตั้งโปร่งใส ร่วมใจออกไปใช้สิทธิของตน

 

15 มีนาคม 2564
     นายนิคม กอนนึก ปลัดเทศบาลตำบลภูเรือ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลภูเรือนำพนักงาน
เทศบาลและประชาขนในพื้นที่ร่วมเดินรณรงค์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่จะมี
ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 "เลือกตั้งโปร่งใส ร่วมใจออกไปใช้สิทธิของตน"

Share on Line
Share on Pinterest