ประกาศเทศบาลตำบลภูเรือ เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/5) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

Share on Line
Share on Pinterest