รายงานสรุปผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

          สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (สำนักงาน ป.ป.ช.)  ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  ๒  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือชี้นำการพัฒนาเครือข่ายภาคีทุกภาคส่วนในด้านกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ยั่งยืนและต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกประเทศ  มุ่งเน้นการสร้างปัจจัยขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เป็นแกนกลางประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระยะ ๕ ปี  ข้างหน้าซึ่งสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  ๒  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารงานด้านความโปร่งใน ต่อต้านการทุจริต” โดยกำหนดให้มีการดำเนินงานใน  ๕  ยุทธศาสตร์

 

Share on Line
Share on Pinterest