ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลภูเรือ

Share on Line
Share on Pinterest