ประกาศเทศบาลตำบลภูเรือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์โดยก่อส้รางและติดตั้งป้ายบอกทาง หมู่ที่ 1,2,6,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest