ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าจันตม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest