เห็ดหอมสด

เห็ดหอมสด

 

เห็ดหอมสด

          เนื่องจากสภาพพื้นที่ของอำเภอภูเรือมีความเหมาะสมในการเพาะเห็ดหอมทำให้เกษตรกรส่วนหนึ่งนอกเหนือจากปลูกไม้ดอก ไม้ประดับแล้ว ยังมีการเพาะเห็ดหอมเพื่อจำหน่ายสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี

 

Share on Line
Share on Pinterest