โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ

          ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พ.ศ.๒๕๕๓ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ขั้นตอนในการยื่นขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ หลักฐานในการยื่นจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

         โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล
การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อดำเนินการตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี ๒๕๕๓

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

  • มีสัญชาติไทย
  • มีสมุดคู่มือคนพิการ
  • มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น เทศบาล อบต. กทม.

ขั้นตอนในการยื่นขอขึ้นทะเบียน

          ให้ ผู้พิการ ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ของทุก ๆ ปี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

หลักฐานในการยื่นขอจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

  • สำเนาบัตรประชาชนผู้พิการ หรือ สำเนาสูจิบัตร
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้พิการ
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.

          กรณี ที่ผู้พิการไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง และ ไม่มีสมุดเงินฝากธนาคาร อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นจดทะเบียนแทนได้ หรือ บิดา/มารดา/ผู้ปกครองของผู้พิการเป็นผู้ยื่นขอจดขึ้นทะเบียนแทนได้

ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

 

เลขที่บัตรประชาชน
- - - -
ชื่อหรือนามสกุล

Share on Line
Share on Pinterest